معماری پایدار با تاکید بر ساختمان سبز

امروز در خدمت شما کاربران گرامی هستیم با موضوع معماری پایدار با تاکید بر ساختمان سبز باغچه‌ها و درختان هماهنگ با اقلیم در هر منطقه در ایجاد آسایش بسیار موثر بوده است. به طور مثال در مناطق کویری درختان در کنار تامین سایه و ایجاد زیبایی فقر رطوبت محیط را جبران می‌کند. این سطح سبز …

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رویکرد معماری پایدار

امروز در خدمت شما هستیم با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رویکرد معماری پایدار با توجه به محدودیت های اکولوژیکی و آثار زیست محیطی، هر مرحله از توسعه شهر و هر جنبه از طراحی شهری، از صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها گرفته تا شبکه حمل و نقل منطقه ای …

معماری پایدار وروش های صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

امروز در خدمت شما هستیم با موضوع معماری پایدار وروش های صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان کاهش مصرف انرژي ساختمانها تنها از طریق استفاده از مصـالح و تاسیسـات سـاختمانی مناسـب انجـام نمـی شـود، بلکـه میتوان با یک طراحی شهري و طراحی معماري متناسب با اقلیم، مصرف انرژي ساختمانها را کاهش داد. عوامل عمده …

مقاله بررسی معماری پایدار با رویکرد به طراحی ساختمان های نوین

امروز در خدمت شما هستیم با مقاله بررسی معماری پایدار با رویکرد به طراحی ساختمان های نوین فکر”مواد هوشمند ” نزدیک به یک دهه است که ذهن بشر را به خود جلب کرده است . مواد هوشمند قادرند به محیط اطراف خود پاسخ دهند و با آن سازگار شوند . وجود مصالح و سیستم های …

بررسی مصالح هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی در پایداری معماری

امروز در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی مصالح هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی در پایداری معماری مواد هوشمند موادی هستند که با عملکردی هوشمندانه در مقابل تغییرات محیط می توانند مانند موجودات زنده خود را با شرایط محیطی منطبق سازند . برخی از این مواد، هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود …

آشنایی با توسعه پایدار

امروز در خدمت شما هستیم با موضوع آشنایی با توسعه پایدار پایداری به معنی دستیابی به نیازهای خود است بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای دستیابی به آنها به خطر بیاندازد نیازها علاوه بر منابع طبیعی، به منابع اجتماعی و اقتصادی نیاز نیز وابسته است پس پایداری تنها محیط زیست نیست و مسائل …

رعایت اصول معماری پایدار در طراحی معماری

امروز در خدمت شما هستیم با موضوع رعایت اصول معماری پایدار در طراحی معماری استفاده از نوع مصالح ، منبع تأمین و دوام آنها از جمله مهترین مباحث در طراحی و ساخت پایدار است . آنجه منابع طبیعی را به مخاطره ای جدی دچار نمود و سرزمین را تحت تأثیر خود قرار داد مصالح استخراج …

معماری پایدار و نقد آن در محیط زیست

امروز در خدمت شما کاربران گرامی هستیم با موضوع معماری پایدار و نقد آن در محیط زیست چگونگی تعامل ساختمان با محیط زیست از جمله مباحثی است که معماری پایدار طرح میگردد. تاثیرات ساختمان در طول چرخه حیات خود بر طبیعت و همچنین معضلات زیست محیطی ناشی از مراحل مختلف حیات ساختمان (از مرحله تولید …

معماری پایدار

امروز در خدمت شما هستیم با معرفی معماری پایدار  توسعه پایدار و معماری پایدار، با شعارهایی چون حفاظت از محیط زیست با تغییر رویکرد نسبت به طبیعت در قرن اخیر مورد توجه مجامع علمی و جهانی واقع شد که به ارائه راهکارهایی انجامید که در محیط ساخته شده متجلی گردد. در واقع در دهه های اخیر …

نکات معماری برای مهندسین سازه

امروز در خدمت شما هستیم با موضوع نکات معماری برای مهندسین سازه همواره تمرکز اولیه یک معمار با ظاهر زیبایی یک ساختمان بوده است. معماری در مجاورت مهندسی عمران  است، و در  چند دهه اخیر ، هیچ معماری به عنوان یک حرفه جداگانه و مستقل از مهندسی سازه وجود نداشته است. مفاهیم به کار گرفته …